Nová školka byla slavnostně otevřena

V neděli 4. září 2011 se uskutečnilo slavnostní otevření nových prostor MŠ Zvídálek. Setkání zahájila ředitelka Mgr. Eva Jurásková, která předala slovo panu starostovi Ing. Ivanu Charvátovi, který přítomné seznámil s následujícími informacemi.   Výstavba mateřské školy je jedna ze zásadních investičních akcí v našem městě za posledních několik let, která plnohodnotně řeší problematiku související s nedostatečnou kapacitou míst v mateřské škole. Z tohoto důvodu vedení města tomuto záměru věnovalo významnou pozornost a společně s přípravou a realizací protipovodňových opatření tento záměr patřil mezi zásadní priority města v oblasti investiční výstavby. V roce 2009 se ZM (Zastupitelstvo města) začalo intenzivně zabývat otázkou akutní potřebnosti zvýšení počtu míst v MŠ a hledalo lokality vhodné pro její novou výstavbu. V červnu 2010 ZM odsouhlasilo vypracování projektové dokumentace na rozšíření prostor v ZŠ Komenského pro potřeby MŠ Zvídálek a záhy poté v červenci 2010 i návrh financování stavby.   Stavební povolení bylo vydáno v prosinci 2010. Po složitém a zdlouhavém procesu výběrového řízení na dodavatele stavby, ve kterém město jako zadavatel stavby kladlo důraz nejen na cenu díla, ale i požadovaný termín dokončení (zahájení nového školního roku 2011/2012), byla vybraným dodavatelem stavba dne 18. března 2011 zahájena. Od té doby jsme v těchto místech mohli sledovat živý stavební ruch, který přitom nijak neomezoval plynulý a řádný chod základní školy. Dne 31. srpna 2011 byla stavba úspěšně ukončena, plně předána a současně i zkolaudována.   Kapacita této nové budovy MŠ Zvídalek činí 168 žáků v 6 odděleních. Náklady stavby: celkem 26,5 mil. Kč  včetně přeložek sítí, projektové dokumentace, TDI, autorského dozoru, nákladů na zajištění veřejné zakázky, z toho vlastní stavba 25.341.000,- Kč. Náklady na vnitřní vybavení byly ve výši 1,7 mil. Kč (hrazeno sponzorsky). Financování: 20,0 mil. Kč bankovním úvěrem, zbývající část z vlastních zdrojů, vesměs získaných z prodeje pozemků v Zelnicích.   Jedná se o jednu z prioritních investičních akcí města v posledních několika letech. Proto děkujeme všem, kteří tento záměr podporovali, jelikož rozhodování o umístění stavby a jejím financování nebyla jednoduchá a především v počáteční fázi úplně jednotná.   Poděkování patří :   těm, kteří s myšlenkou umístit novou školku do těchto prostor přišli a svůj nápad následně projekčně zpracovali – projekční kanceláři Demtis, s.r.o., Brno zastoupenou Ing. Miroslavem Rysem a Ing. Radkem Jelínkem, dodavateli díla – firmě SKR stav, s.r.o., Brno zastoupené Ing. Ivo Skřivánkem, která ve velmi  krátkém čase a v požadovaném termínu vlastní výstavbu úspěšně zvládla a předala, TDI – firmě SCHELLE, s.r.o., Brno zastoupené Ing. Soňou Schelleovou a autorskému dozoru – firmě Demtis, s.r.o., zasoupené opět Ing. Miroslavem Rysem, všem, kteří uvedený záměr podporovali, zastupitelům města i vedení MŠ, též obchodní společnosti American game, s.r.o., z Komořan, která městu poskytla částku 2,0 mil. Kč. Z této částky město využilo 1,7 mil. Kč právě na vybavení nových prostor MŠ Zvídálek a 0,3 mil. Kč poskytlo formou účelového příspěvku MŠ Karolínka, která svoji činnost již zahájila ve čtvrtek 1. září 2011 ve vlastních, též zrekonstruovaných prostorách na Malinovského náměstí. vedení ZŠ Komenského zastoupenému ředitelem školy Mgr. Vladimírem Soukopem za to, že nejen vestavbu do svých vnitřních prostor a přístavbu této budovy umožnilo, ale i aktivně podporovalo a spolupracovalo, kolektivu TSMS za příkladnou pomoc při stěhování vnitřního vybavení MŠ Zvídálek především z Malinovského a Komenského náměstí, ale i části Koláčkova, pracovnímu kolektivu MŠ Zvídálek za náročné práce související s demontáží vnitřního vybavení ve starých prostorách MŠ, jejich přemístěním sem do prostor nových a komplexní přípravou jednotlivých oddělení nejen na slavnostní otevření školky, ale především na příchod našich dětí do  tohoto nového pěkného prostředí. Dík také patří  všem dobrovolníkům, kteří jim v této náročné práci za vysokých letních teplot pomáhali, zvláštní poděkování patří ředitelce MŠ Zvídálek Mgr. Evě Juráskové, za její nadšení a obětavost, podporu a schopnost přesvědčovat ostatní o potřebnosti této investice, součinnost a spolupráci při složité přípravě i vlastní realizaci záměru.   Nedělní slavnostní otevření MŠ Zvídálek byla pro dospělé vhodná příležitost prohlédnout si celou stavbu včetně vnitřních prostor, které byly díky kolektivu zaměstnankyň MŠ plně připraveny na zahájení nového školního roku 2011/2012. Pro děti, které již předškolní docházku navštěvovaly i ty, které ji zde zahajují, to byla ideální možnost seznámit se za účasti svých rodičů s novým prostředím.   Ing.Ivan Charvát, starosta města       Foto: B. Maleček           Od: 06. 09. 2011 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru