Sázíme stromořadí - novou páteř krajiny

Pokud jste v poslední době jeli po silnici I/50 ze Slavkova na Nížkovice, tak jste si určitě všimli, že v polích po obou stranách staré aleje „vyrostlo“ něco nového co tam dříve nebylo. Obnovena byla zaniklá polní travnatá cesta s alejí a větrolam, jako významné krajinotvorné a protierozní prvky tlumící účinky větrné eroze. Město Slavkov u Brna se rozhodlo pro postupnou obnovu těchto krajinných prvků a zároveň chce přispět k protierozní ochraně okolí Slavkova. Jedinečnou šancí jak dosáhnout změny k lepšímu je využít plánů a návrhů na tzv. společná zařízení (biocentra, biokoridory, polní cesty, protierozní meze atd.), které vypracovala projekční firma v rámci komplexních pozemkových úprav Slavkova u Brna. Část z navržených opatření, především těch protierozních, má realizovat a financovat Pozemkový úřad Vyškov z peněz státu a EU. O vznik zbývajících zařízení se musí už postarat sám vlastník pozemku, v tomto případě Město Slavkov u Brna. V době, kdy stát nemá peníze a stále krátí rozpočty a dotační tituly, se Město Slavkov u Brna s odborem ŽP dohodlo na postupné realizaci těchto prvků z vlastních prostředků a s pomocí dobrovolníků z řad občanských sdružení a veřejnosti. První pokus byl učiněn v loňském roce, kdy jsme s pomocí slavkovských myslivců a dětí z Junáka osázeli část rekultivované skládky komunálního odpadu v Pískách. Jak se ukázalo, tak nadšení a chuť pomoci přírodě z nich přes zimu nevyprchalo a proto jsme se domluvili, že s nimi budeme pokračovat i na dalších výsadbách krajinné zeleně. Město poskytlo vhodné pozemky, nakoupilo stromy, kůly a pletivo, Technické služby zajistily dopravu,  potřebnou techniku a zázemí, odbor ŽP vše připravil a naplánoval a o zbytek se postarali členové oslovených spolků. Pro jarní výsadby byly vybrány tři lokality v jižní části katastru. Vybrané plochy byly nejdříve zaměřeny a vyznačeny v terénu a následně zatravněny. V sobotu 7.4.2012 se podařilo vysázet alej o 50 stromech v délce 400 m na nové polní cestě a větrolam dlouhý také 400 m. Větrolam se skládá z řady  70 stromů (dubů, habrů, lip, třešní, javorů a jabloní) a 460 křovin doprovázejících po obou stranách stromy (líska, kalina, trnka, brslen, ptačí zob, růže a řešetlák). Po odrostení  vznikne za pár let funkční biokoridor pro zvěř a zvířata a současně se sníží prašnost způsobená silnými vzdušnými proudy. Ke všem stromům byl zatlučen vyvazovací kůl s pletivem proti poškození zvěří. Provedlo se také zamulčování bránící růstu buřeně a ztrátám vláhy. Obě tato díla vysázeli v jediný den za vynaložení značného úsilí členové Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna. Do konce dubna byla vysázena i třetí lokalita u staré cihelny podél Nížkovického potoka. Jde o rekultivovanou podmáčenou plochu nevhodnou na další zemědělské obhospodařování. Vzniklo zde lokální biocentrum s názvem „Povětrníky“, jehož součástí je kromě volných travnatých ploch, skupin křovin, solitérů, aleje i malý mokřad a biotop pro drobné živočichy. V odpoledních hodinách v pátek 27.4.2012 se sešli organizátoři, myslivci, včelaři a děti z Junáku se svými vedoucími, aby na tohle místo vysázeli více jak 70 stromů do aleje lemující celý pozemek a 150 sazenic křovin. Sázení se zúčastnil i starosta města Ing. Ivan Charvát. Na závěr si děti a dospělí nad ohněm opekli špekáčky a v pozdních odpoledních hodinách se rozešli k domovům. Je třeba zdůraznit, že všichni pracovali bez nároků na odměnu, ve svém volnu a „pouze“ s vědomím, že přispívají ke zlepšení stavu přírody Záměr Města Slavkov u Brna je v těchto aktivitách v rámci možností rozpočtu pokračovat a do samotné realizace kromě myslivců a skautů zapojit i širší veřejnost. Postupným obnovováním jednotlivých krajinných prvků se zvýší ekologická stabilita krajiny, biodiverzita, omezí se vodní i větrná eroze. Jejich propojováním polními travnatými cestami se vytvoří nové vycházkové trasy nejen pro občany Slavkova. Starosta Města Slavkov u Brna Ing. Ivan Charvát děkuje všem, kteří se aktivně zapojili a přispěli nezištně k lepšímu stavu krajiny v našem okolí.   Odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna Foto: R. Lánský Od: 04. 05. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru