(55) Mušenice – přírodní rezervace, Rašovice

Jihozápadně orientovaná stráň JZ od obce Rašovice, částečně mezi obdělávanou půdou, na jihu navazuje lesní komplex Ždánického lesa. 

Ve svahu je území modelováno malými sesuvy a erozními stržemi, příčně jsou místy znatelné drobné agrární terasy a meze. Význam lokality se zvyšuje v souvislosti s blízkými chráněnými územími (PP Jalový dvůr, PR Raš. zlom - Chobot). Důvodem ochrany je dochování společenstev xerotermních rostlinných druhů a druhově bohatých společenstev světlých hájů. Podloží je tvořeno třetihorními vápnitými jíly, slíny a pískovci karpatského vnějšího flyšového pásma, které je překryto mělkou spraší s vyvinutou půdou hnědozemního typu.

Mušenice Rašovice.jpg

Nahoru