(46) Návdavky u Němčan

Území nebylo nikdy využíváno k polní produkci, protože je natolik svažité, že je zde orba vyloučena. Vzhledem ke značné výsušnosti lokalita nebyla využívána jako sad, pouze pro příležitostnou pastvu a produkci jarní píce. Ochrana byla zřízena pro zachování stepních společenstev, protože se jedná o enklávu vklíněnou mezi pozemky s intenzivní zemědělskou výrobou. Geologickým podkladem jsou třetihorní pískovce, slíny, jíly, a slepence vnějšího flyšového pásma karpatika, které jsou překryty spraší s vyvinutou černozemí. Srážková voda stéká mimo území, které je proto suchého charakteru a přes expozici k severu se zde vyskytují především teplomilné druhy. 

Návdavky u Němčan.jpg

Nahoru