(22) Polámanky - přírodní památka v Kobeřicích u Brna

Lokalita se nachází 0,6 km JZ od obce Kobeřice, na JZ orientovaném svahu nad pravým břehem  Milešovického potoka.

Hlavním předmětem ochrany je komplex zachovalé vegetace  subpanonských stepních trávníků a širokolistých suchých trávníků s výskytem významných druhů rostlin a živočichů. Lokalita nebyla v minulosti intenzivně zemědělsky obhospodařována z důvodu svažitého terénu, který znemožňoval její přeměnu v pole. Částečně byla využívána jako ovocné sady a vinohrady, o čemž svědčí hojné ovocné dřeviny a pomístní výskyt vinné révy. Jižní část svahu byla zterasována, severní část sloužila jako loučky pro pastvu včel. V severozápadní části území je dodnes umístěn funkční včelín. Střední částí prochází elektrovod. Na některých plochách byl vysazen nepůvodní trnovník akát.

Nahoru