Přírodní památka Baračka

Hlaváček jarní Přírodní památku Baračka tvoří travnatá stráň s teplomilnou stepní květenou a s chráněnými druhy rostlin. Nachází se 400 metrů jihovýchodně od Klobouček.

Jedná se o pravý erozní svah asymetrického údolí s antropogenními tvary v Otnické pahorkatině. Jsou to lesostepní stráně, obrácené k jihozápadu, označené na některých mapách názvem Příkřice. Tato oblast byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1950, zaujímá rozlohu 3 ha a je v nadmořské výšce 240–270 m. 

Důvodem ochrany je cenná lokalita stepní květeny. Roste tu například kavyl vláskový (Stipa capillata), bílojetel pětilistý německý (Dorycnium pentaphyllum germanicum), koniklec luční načernalý (Pulsatilla pratensis nigricans), hlaváček jarní (Adonis vernalis), vstavač vojenský, vemeník dvoulistý, zlatovlásek obecný. Žijí zde ostruháček trnkový, modrásek kozincový, hnědásek černýšový, ťuhýk, krutihlav a pěnice.

Archeologický výzkum zde objevil pozůstatky osídlení neolitického, také nálezy z doby bronzové 2000–750 let před n. l. devět žárových hrobů kultury mohylové a velatické a pět hrobů kultury popelnicových polí 1300–750 l. př. n. l. V roce 1932 zde bylo objeveno slovanské kostrové pohřebiště z 9. století.


Nahoru