(42) Přírodní památka Hrubá louka, Mouřínov

Jedná se o území asi 2 km jižně od Mouřínova. Je to suchá zalesněná stráň, uměle vytvořený remízek listnatých porostů, jehož druhová skladba je velmi bohatá.

Lokalita o výměře něco málo přes jeden hektar požívá ochrany od roku 1990. Hrubou louku obklopují pole a Ždánický les. Přírodní památku tvoří vlastně řídký lesík tvořený hlavně borovicemi a břízami, ale také cennějšími listnatými dřevinami, jako je dub nebo habr. Nejcennější součástí lokality je společenstvo bylin takzvaného ponticko – pannonského typu. Jedná se hlavně o suchomilné členy z čeledi orchidejovitých. Nejvýznamnější je střevíčník pantoflíček, dále tam roste kruštík širolistý, bradáček vejčitý, vstavač vojenský, vemeník zelenavý, pětiprstka žežulník, okrotice bílá a hlístník hnízdák.

Nahoru