(25) Socha M. I. Kutuzova v Křenovicích

Socha M. I. Kutuzova U příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova byla v Křenovicích odhalena bronzová socha vrchního velitele spojeneckých rusko - rakouských vojsk, generála M. I. Kutuzova.

ImageV České republice byl odhalen památník velkému ruskému vojevůdci Michailu Kutuzovovi. Otevření monumentu, které se odehrálo v obci Křenovice, je posvěceno dvoustému výročí slavkovské bitvy Tří císařů.

Jak poznamenaly Vesti.ru, zejména v tomto místě bylo ležení a velení ruské armády. Památník na Moravě je již druhým monumentem M.I.Kutuzova v Evropě.

Zejména talentu M.I.Kutuzova, se podařilo ubránit ruská vojska útokům Napoleonské armády. To mělo v konečném důsledku vliv na to, že se Rusko ocitlo v čele protinapoleonské koalice.

Slavnostního ceremoniálu se účastnil velvyslanec Ruska v České republice Alexej Fedotov. Podíl na vzniku memoriálu v Křenovicích mají i některé české firmy.

Historie projektu

Před 33 lety, v roce 1973, podal žádost na Místní národní výbor v Křenovicích místní rodák Karel Ochmann návrh na vybudování pomníku M. I. Kutuzova. 

Ten měl být umístěn v ulici Na Liškově, kde dodnes stojí dům, ve kterém se ubytoval tento maršál před bitvou u Slavkova. Předložil sádrový model ve zmenšené velikosti, jehož vypracování svěřil arch. Přemyslu Blumajerovi, rovněž rodákovi z Křenovic. Původní návrh pomníku v mírně nadživotní velikosti počítal použít k realizaci jako materiál pískovec. K tomuto záměru, vzhledem k finančnímu zajištění, bohužel nedošlo.

S blížícím se 200letým výročím bitvy u Slavkova, přišel v roce 2003 další rodák z Křenovic umělecký kovář Oldřich Bartošek s myšlenkou na uskutečnění tehdy nerealizovaného záměru.

Navrhl, že vytvoří plastiku postavy M. I. Kutuzova z měděného tepaného plechu. Předložil zastupitelstvu obce návrh s odůvodněním k uskutečnění tohoto jistě pozoruhodného projektu.

V odůvodnění stálo:

  1. Bitva tří císařů, která se odehrála v prosinci roku 1805 nemalou měrou zasáhla do života jak celého regionu, tak i naší obce (viz obecní kronika) a poznamenala myšlení několika dalších generací. Ať už byly napoleonské války převážně dobyvačné, je nesporné, že duch Francouzské revoluce, který se šířil spolu s postupující armádou, poznamenal celou tehdejší Evropu včetně Rakousko-Uherska.Vládnoucí monarchie byly donuceny přílivem nových revolučních myšlenek změnit svůj feudální řád a přistoupit např. ke zrušení nevolnictví.
  2. Sama osobnost M. I. Kutuzova si jistě zaslouží pozornost. Kutuzov byl jedním ze zakladatelů ruského vojenského umění.
  3. Samotné Křenovice byly před vlastní bitvou středem pozornosti všech armád. Obcí postupně prošla vojska francouzská, potom rakouská a nakonec ruská. Rakouská vojska se zabydlela v tehdejším Panském dvoře a Rusové v čele s M. I. Kutuzoven si zřídili svůj hlavní štáb v dnešní ulici Na Liškově ve Spáčilově statku v domě č.p. 65. V noci před bitvou se zde konala hlavní porada velitelů spojeneckých vojsk, která měla rozhodující vliv na vývoj následujících událostí. Po bitvě byli v místním kostele umístěni ranění ruští vojáci.
  4. Vybudování tohoto památníku, jehož odhalení by se uskutečnilo při příležitosti 200. výročí Bitvy tří císařů, by tak přiblížilo snahy o doplnění celkového pojetí turistického regionu Slavkovské bojiště a přispělo tak významně i k propagaci naší obce.
  5. Realizací tohoto v minulosti neuskutečněného projektu, bych chtěl navázat na osvětovou a kulturní činnost místního rodáka Karela Ochmanna, který předčasně zemřel a v tomto roce by se dožil 70 let.
  6. Obec sama by se tak stala garantem celého projektu.

Zastupitelstvo obce Křenovic tento projekt na řádném zasedání dne 12. 11. 2003 schválilo s tím, že se ještě upřesní místo umístění. 

Oldřich Bartošek jako člen zastupitelstva obce chápal, že i v dnešní době se budou těžko hledat finanční prostředky v obecní pokladně. Navrhl proto, že se pokusí finance na tuto realizaci zajistit sám.

Zveřejnil tuto zprávu v Křenovickém zpravodaji a na jejím základě se mu ozval Ing. Jaroslav Červinka z Křenovic s nabídkou, že se pokusí najít sponzory. Podařilo se mu navázat kontakt se zástupci společenské organizace Klub Rusko z Prahy. Prezident klubu Ing. Zdeněk Zbytek byl od počátku této myšlence velmi nakloněn. Jako koordinátor mezi oběma stranami se do celé akce zapojil ještě Radim Svoboda z Křenovic.

Uskutečnilo se několik vzájemných návštěv mezi představiteli obce Křenovice a zástupci Klubu Rusko, kde se dotvářely vlastní představy o realizaci tohoto projektu. Nejprve bylo přislíbeno jen částečné finanční krytí, ale ve finále se podařilo získat od Klubu Rusko zhruba dvě třetiny veškerých nákladů.

Dne 21. 2. 2005 byla podepsána v Křenovicích smlouva za účasti zástupce hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Míčana a vojenského a leteckého přidělence Velvyslanectví Ruské federace pana Sketina.

Podrobněji se seznámit s projektem postupně přijeli do Křenovic generální konzul Ruské federace v Brně Viktor I. Sibilev, Csc., vojenský a letecký přidělenec Velvyslanectví Ruské federace v České republice plukovník Vladimír Aleksandrovič Suškov a velvyslanec Ruské federace v ČR pan Alexej Fedotov.

Dále bylo pozváno několik ruských veteránů II. světové války v rámci oslav 60. výročí osvobození ČR. Všichni si prohlédli sádrový model M. I. Kutuzova v kovárně Oldřicha Bartoška, dům, kde byl maršál ubytován a místo, kde bude socha stát.

Materiály ohledně pomníku byly předány odborníkům v Rusku, kteří zkonstatovali, že podoba modelu připravované sochy je věrná a odpovídá historickým pramenům.

V souvislosti s vybudováním pomníku M. I. Kutuzova se zjistilo, že pozemek v ulici Na Liškově, na kterém by měl stát, není obecní. Po dohodě s majitelem pozemku Eduardem Paulíkem se obec rozhodla zmíněný pozemek odkoupit.

Při té příležitosti se od téhož majitele odkoupily i další pozemky, které jsou součástí tohoto prostoru a celá plocha náměstí je nyní obecní.

Podstavec pod sochu, na kterém je maršálův podpis, zhotovila firma Kámen Dekor ze Slavkova. Úpravy zeleně provedla firma Květ z Blažovic a předláždění prostranství a chodníků firma pana Pauříka z Křenovic. Umělecký kovář Oldřich Bartošek ještě zhotovil kované ohrazení pomníku s řetězy a informační tabuli. V dolní části prostranství se zboural dům bývalé knihovny, čímž se vytvořilo prostorné náměstíčko s odstavnou plochou.

Vlastní plastika je dutá, svařená z jednotlivých dílu měděného tepaného plechu s nerezovou kostrou. Vnitřek sochy je vyplněn betonovou směsí. Na její realizaci se kromě uměleckého kováře a restaurátora Oldřicha Bartoška podílel také jeho pracovník umělecký kovář Tomáš Gala. Nemalý podíl na věrném provedení jednotlivých detailů měl odborný poradce na ruskou historii Karel Klátil.

Přestože se podařilo zajistit převážnou část finančních prostředků na tento projekt, rozhodl se realizátor sochy Oldřich Bartošek, vzdát se z osobních důvodů nároku na honorář. Požádal zastupitelstvo obce pouze o peníze na materiálové zajištění plastiky. Ušetřené peníze se tak použily na úpravu prostranství, kde socha stojí.

Socha M. I. Kutuzova

Odhalení se slavnostně uskutečnilo 4. prosince 2005 v 10 hodin při příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova za účasti zástupců kraje, Klubu Rusko a jejich hostů, zástupců obce Křenovice a jejich hostů a historických jednotek ruské, rakouské a francouzské armády.

Nahoru