Pokračování prací protipovodňových opatření v roce 2012

Od nového roku pokračují dále stavební práce na projektu „Město Slavkov u Brna – Povodňová ochrana města“, vzhledem ke klimatickým podmínkám probíhají práce zatím v omezených podmínkách. Mezi novinky na stavbě patří dokončování betonových objektů pro osazení tzv. mobilních povodňových stěn v lokalitě při ulici Luční a Nerudova. V původní trase toku Prostředníček dochází k úpravě stávajícího koryta a vyrůstá zde ochranná kamenná zídka, která ochrání zástavbu rodinných domů v přímé blízkosti toku. Na konci minulého roku byly dokončeny práce na rozsáhlém podzemním propustku, v současné době byly zahájeny práce na vtoku do obtoku, kde bude zbudován přelivný objekt. V prostoru u ČOV u mostku došlo k výstavbě hradícího objektu, který zamezí v případě velkého průchodu v Litavě vzpětnému vzdutí velkých vod Prostředníčkem do intravilánu města. Podle klimatických podmínek a možnosti přístupu terénu budou pokračovat dokončovací práce v prostoru mokřadu a obtokovém korytě. Celá stavba by měla být dokončena v květnu letošního roku. Před koncem stavby dojde k celkovému ohumusování a osetí hrází, dále dojde k výsadbě dřevin v prostoru mokřadu a osazení dřevěné lávky nad přelivem z obtoku do mokřadního prostoru.   Ing. Jan Jelínek – technický dozor stavby, Povodí Moravy, s.p.   Od: 23. 01. 2012 Do: 31. 12. 203

Zdroj: Slavkov u Brna, Zobrazit celý článek

Nahoru