Poutní místo Lutršték a zázračná voda ze studánky

Na kopci "Vinohrady" "Hojdě" (Heide) asi čtvrt hodiny severozápadně od Němčan, ve farnosti Slavkovské, nalézá se studánka s velmi zdravou, ba snad i zázračnou vodou pode jménem "Luterštek".   

Jak to jméno povstalo, nedá se vysvětliti. Snad prý obývali v dřívějších dobách krajinu Němci, kteří studánku dobře znali, z ní pro své potřeby vodu vážili a tím snad prý mnoho chodníčků ke studánce vedlo, od čehož dostala jméno "lauter Steg". Snad i od skutečných stezek, které se zde od Slavkova do Dražovic, z Němčan do Rousínova a jinam křižují.Nad samou studánkou vystavěná jest malá kaplička, v ní se nalézá kamenná, krásná socha bolestné Panny Marie, držící na klíně Krista Pána. 

Roku 1861, 7. července světil se nedaleko kaple na cestě z Němčan do Dražovic kříž. Tenkráte byl přítomný jakýsi slepý člověk, který prosil, aby ho zavedli k Luterštéku a zde prý umyv se vodou prohlédl a uzdravil se. 

Pověst o tom se rychle roznesla, i přicházela četná poutnická procesí, aby své prosby a potřeby Bohorodičce přednášeli. V těch letech uzdravilo se tam také dítě, které bylo až do 7. roku slepé. Matka jeho s ním tam docházela. To dítě jest jistý Šikl z Lisovic ve farnost Kučerovské; žije až podnes i s matkou. Též nalézá se v kapličce pověšená berla, kterou prý tam jakási osoba , snad z Prostějova, nechala, když se byla uzdravila.Následkem svrchu uvedených milostí roznesla se pověst o Luteršteku a zázračné vodě a mnoho poutníků tam v létech šedesátých choditi počalo. Sám hrabě Slavkovský Kaunic dával si každodenně nosíti v pulcarech vodu odtud na zámek buď na oslu v kabelách nebo robotou. Roku asi 1863 poslala jakási uherská hraběnka vůz pro vodu do Němčan na Luterštek; obec musila vozkovi dekretem podtvrditi, že vody na Luteršteku navážil. Pramen vody je také sveden do koupelí.

Poutníci skládali peněžité milodary, které za několik let značné výše dostoupily, tak že se na to pomýšleti mohlo zbudovati na stráni u Luteršteku několik set kroků výše nad studánkou poutní kapli. Již r. 1867, bylo se stavbou započato, základní kámen světil Jindřich Wolf, školdozorce a farář z Dražovic. 

(Zdroj: Podle dobových textů z roku 1888, zkráceno)

K poutnímu místu se dostanete po zelené turistické značce ze Slavkova u Brna nebo Bučovic. Vede tudy také žlutá jezdecká stezka KČT. Z vrcholu kopce od kaple se k Němčanům rozkládá přírodní zajímavost Mrazový klín.

Lutršték

Nahoru